นางสาวภคพร รัตนโรจนากุล , นางสาวพรภิมล เกิดกุล , นางสาวตุลยดา ผลพัฒน์

279
Film / Video
vdo

งานช่างแกะสลักกะโหลกซอ บ้านพญาซอ จังหวัดสมุทรสงคราม

Year Published:

2020

Dimensions or Length (Min.):

1 minute

Abstract Form for Creative Work

Download .PDF