นิทรรศการและการแข่งขันทางศิลปะออนไลน์ระดับนานาชาติ

Art Exchange: “Imagine” Artistic Dialects: Thinking into Doing.

คณะกรรมการ


คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

 • 1. Mr. Somsak Chowtadapong, National Artist
 • 2. Mr. Chalermsak Radanachan, Artist
 • 3. Thongchai Rakpathum, National Artist
 • 4. Panya Vijinthanasarn, National Artist
 • 5. Tawatchai Somkong, Curator Thailand Biennale

คณะกรรมการต่างประเทศ

 • 1. Thomas Greenough, Director and Professor, Glasgow School of Art, UK
 • 2. Kim Miller, Professor, Milwaukee Institute of Art and Design, USA
 • 3. Dr. Nicki Wragg, Chair of Communication & Digital Media Design, Swinburne University, Australia
 • 4. Mick Jongeling, Design researcher Amsterdam based
 • 5. Neneng Sia Ferrier, Indonesian Professional Artist, Indonesia
 • 6. Dr. Lim Poh Teck, Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), Singapore
 • 7. Shou Tian Shah, Curator, Wuhan, China
 • 8. Professor. Keijjiro Suga, Meiji University, Japan
 • 9. Nguyen Nghia Phuong, Printmaking Artist, Vietnam university of Fine Art

คณะกรรมการภายในประเทศ

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาดา วาดเขียน
 • 2. อาจารย์ตฤศ หริตวร
 • 3. อาจารย์ ดร.ปวินท์ บุนนาค
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1. Dr. Jerimiah F. Morris
 • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
 • 3. อาจารย์ นรชัย นันทกิจ
 • 4. Lecturer Carol Siatras
 • 5. Lecturer Bryan Ott
 • 6. Lecturer Millie Young
 • 7. Dr. Jack Picone
 • 8. ดร. นันท์นภันต์ พัวธนวัฒน์
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ
 • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ
 • 3. ดร. รสา สุนทรายุทธ
 • 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกามาศ สุวรรณวิภา
 • 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกริศน์ บัวแก้ว
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
 • 2. อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์